Gewoon goed geregeld
Gewoon goed geregeld
Gewoon goed geregeld
Gewoon goed geregeld
Gewoon goed geregeld

Privacy Statement Koninklijke Saan BV

24 mei 2018

Koninklijke Saan BV (hierna: Saan), gevestigd aan Weesperstraat 78-82, 1112 AN Diemen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Koninklijke Saan BV
Weesperstraat 78-82
1112 AN Diemen
+31 20 660 6060
www.saan.nl
privacy@saan.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Saan verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier op onze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Indien u via de website solliciteert op een functie binnen Saan, geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Saan voor de registratie, de behandeling en de afhandeling van uw sollicitatie. Onderdeel van de verwerking is dat uw gegevens kunnen worden doorgezonden naar een of meerdere personen binnen Saan, voor zover dit noodzakelijk of relevant is voor de afhandeling van uw sollicitatie. Uw toestemming voor deze verwerking is te allen tijde weer in te trekken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@saan.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Saan verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verwerken van uw contactaanvragen via onze website
– Het verwerken van sollicitaties via onze website
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Het verzenden van onze
– Saan analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

Saan vraagt voor dergelijke verwerkingen uw toestemming, tenzij de verwerking reeds noodzakelijk is voor het tot stand brengen of uitvoeren van een overeenkomst met u, het voldoen aan een wettelijke plicht of (mits uw belangen hierdoor niet onevenredig worden geschaad) ter behartiging van een gerechtvaardigd belang van Saan of een derde.

Geautomatiseerde besluitvorming
Saan neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Saan) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij of krachtens de wet is bepaald.

Delen van persoonsgegevens met derden
Saan kan gegevens delen met vertrouwde partners en/of verwerkers die ons helpen om statistieke analyses uit te voeren, om u e-mail of post te sturen, om te voorzien in klantenondersteuning, of om leveringen te regelen. Het is verboden voor derden om uw persoonsgegevens te gebruiken, behalve om deze services te verstrekken aan Saan, en ze zijn verplicht tot geheimhouding van uw informatie. Voor zover relevant hebben deze derden bovendien hun eigen privacybeleid gepubliceerd, zoals Google (voor de ‘captcha’ bij webformulieren: https://policies.google.com/privacy?hl=nl).

Saan verkoopt uw gegevens verder niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Saan blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Saan gebruikt technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Via de ‘cookiebar’ vragen wij toestemming voor het gebruik van dergelijke cookies en bieden wij u de mogelijkheid om uw voorkeuren voor de verschillende soorten cookies in te stellen. U kunt zich bovendien volledig afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kunt u altijd alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Daarnaast hebben wij social media buttons van Facebook, Linkedin, Twitter en Youtube op onze website geplaatst, zodat u informatie van onze website kunt opzoeken of delen via deze social media platforms. Indien u via zo’n button naar de desbetreffende website gaat, worden er door deze platforms cookies geplaatst. Houd hier dus rekening mee voordat u op een van deze buttons klikt. Kijk voor meer informatie hierover in de privacy en/of cookie statements van deze platforms. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen, wij hebben daar geen invloed op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Saan en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@saan.nl. Ter bescherming van uw privacy dient eenieder die een dergelijk verzoek doet zich deugdelijk te identificeren.

Saan wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Saan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website is beschermd door middel van een
Secure Socket Layer (SSL) beveiliging.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@saan.nl.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast. Het verdient daarom aanbeveling om dit statement regelmatig te raadplegen.

Cookies